DA

Grundlaget for SiS og i3's arbejde med miljøledelse er virksomhedernes miljø- og energipolitik samt politik for arbejdsmiljø og kvalitet. Politikker der hver for sig og samlet tegner virksomhedens overordnede holdninger og værdier til begrebet miljøledelse.

Miljøpolitik

SiS og i3 ønsker at fremstå som miljøbevidste virksomheder, hvor alle medarbejdere har et ansvar for såvel det interne som det eksterne miljø.

Det er ledelsernes opgave at sikre, at der forefindes organisation og systemer, der kan overvåge og dokumentere, at den til enhver tid gældende lovgivning er overholdt. Herudover skal handlingsplaner sikre en konstant indsats for at beskytte og forbedre miljøet for medarbejdere og omgivelser. Ved valg af samarbejdsformer, materialer og processer skal der tages hensyn til, at disse kan påvirke både det interne og det eksterne miljø og at den samlede påvirkning heraf skal minimeres. Virksomhederne forpligtiger sig til løbende at forbedre miljøpåvirkningerne og forebygge forurening.

Energipolitik

SiS og i3 ønsker at fremstå som energibevidste virksomheder, hvor energi er en råvare, der styres og optimeres og altid vurderes i forhold til virksomhedens aktiviteter. Det er ledelsernes opgave at sikre, at der forefindes systemer, der overvåger og måler energiforbruget og at der iværksættes handlingsplaner for en stadig reduktion af dette.

Arbejdsmiljø

SiS og i3 ønsker at fremstå som seriøse og velfungerende arbejdspladser, hvor medarbejderne på alle niveauer udviser gensidig respekt og til stadighed arbejder på at vedligeholde og forbedre såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Det er ledelsernes opgave at sikre løbende opfølgning på virksomhedernes arbejdsmiljø.

Kvalitetspolitik

SiS og i3's produkter og service skal leve op til kundens specificerede krav og forventninger. Virksomhederne ønsker at bibeholde og forstærke samarbejdet med vores kunder og samarbejdspartnere, ved til stadighed at udvikle og forbedre vore produkters kvalitet. I produktudviklingsfasen sikres det, at produkterne overholder gældende EN-normer.

Livscyklusforløb, genbrug og bortskaffelse

Sammen med vores kunder, leverandører og arkitekter arbejder vi for at skabe møbelkoncepter og indretninger, der er bæredygtige og skånsomme for miljøet og med et design der sikrer lang levetid. Vi skaber fleksible møbler, der kan suppleres og derved genbruges i nye indretninger hos vores kunder. Vores møbler har generelt en lang holdbarhed og jo længere et møbels livscyklus er, jo mindre er miljøbelastningen. Vores møbler er lette at skille ad og opdeles derved let i de forskellige materialefraktioner. Trædelene bliver ved forbrænding CO2 neutrale og metaldelene kan genanvendes. Alt elektronisk udstyr skal afhændes iht. WEEE direktivet, til godkendte genvindingsvirksomheder der sikrer, at elektronisk affald bliver behandlet korrekt, og værdifulde råstoffer bliver genanvendt.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 - se certifikatet her.