DA

Tilbud

Endelig aftale om køb anses først for indgået, når skriftlig ordrebekræftelse er modtaget fra sælger eller underskrevet af både sælger og køber. Acceptfrist for et af sælgers afgivet tilbud er 10 dage, medmindre andet er aftalt. Alle tilbud kan frit tilbagekaldes indtil skriftlig accept foreligger.

Priser

Den opgivne pris er dagsprisen på tilbud-/ordrebekræftelsesdatoen. Den anførte pris forhøjes såfremt der i tiden mellem datoen for tilbuddet-/ ordrens bekræftelse sker en stigning i arbejdsløn, materialepriser, valutakurser eller andre forhold, der er udenfor sælgers kontrol. De opgivne priser er ekskl. moms samt alle andre offentlige afgifter, der
påhviler eller pålignes varen. Alle sådanne poster faktureres som separate poster, som køber er pligtig at betale. Alle priser er baseret på levering ab fabrik Middelfart, således at alle omkostninger i forbindelse med det købtes forsendelse står for købers regning.
Alle ordrer under 1.500 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 90 kr.

Levering

Levering sker ab fabrik, med mindre andet er skriftligt aftalt. Den afgivne leveringstid er tilnærmelsesvis og uforbindende samt altid med forbehold om forsinkelse, der er udenfor sælgers kontrol, for eksempel forsinkelse/leveringsvanskeligheder fra leverandør, transporthindringer, force majeure, valutarestriktioner, materiale/personalemangel, strejke/lock-out eller andre afbrydelser i driften eller årsager i øvrigt. Leveringstiden vil i pågældende tilfælde blive udskudt med et til hindringsvarigheden svarende antal dage og leveringen anses da i enhver henseende for rettidig. Må leveringsændringen påregnes at ville vare længere end 3 måneder, er sælger berettigtet til uden ansvar at annullere
købet. Køber er, såfremt forsinkelsen anses for væsentlig, berettiget til at annullere købet under forudsætning af, at sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter, at sælger har modtaget skriftligt påkrav herom. Sælger er i ethvert tilfælde af forsinkelse ansvarsfri
for ethvert tab, herunder driftstab, som køber måtte lide.

Betaling

Den fastsatte betaling erlægges af køber kontant ved levering, med mindre der er truffet skriftlig aftale om kredit. Såfremt sælger yder kredit, er sælgeren berettiget til at kræve bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse for fakturabeløbet. I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, er salget sket med ejendomsforbehold således, at det
leverede forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted. Ved enhver form for kredit, forrentes det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling har fundet sted. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med andre krav, som køber måtte have mod sælger.

Garanti

SiS International A/S yder 2 års garanti på alle møbler og tavler, dog 5 års garanti mod stelbrud på egneproducerede produkter. SiS er ISO 14001 certificeret

Reklamation/mangler

Køber skal straks når varen er leveret foretage fornødne undersøgelse af denne. Evt. reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor sælger senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel.Sælger garanterer, at de leverede produkter er fri for produktionsfejl. I tilfælde af mangler ved salgsgenstande,
kan sælger vælge om han vil reparere, omlevere eller udstede kreditnota for varen.

Køber kan ikke helt eller delvist hæve handlen, kræve forholdsmæssig afslag eller erstatning, med mindre der foreligger mangler, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side. Evt. erstatning kan dog i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab eller følgeskade af nogen art.

Oplagring, montage og vedligeholdelse

De leverede produkter skal opbevares på en sådan måde, at de ikke kan udsættes for fugt eller forkert lagring med evt. efterfølgende skader såsom fugtoptagelse, slag-/trykmærker. Produkterne skal monteres i henhold til de af fabrikken tilgængelige skriftlige informationer/manualer. Manglende eller bortkomne informationer/manualer kan altid rekvireres ved fabrikken.

Værneting

Alle uoverenstemmelser vedrørende købsaftalen afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting.